top of page

Kwaliteit

Kwaliteit en veiligheid

Wij werken dagelijks aan de kwaliteit van de opvang. Daarvoor kijken we goed naar kinderen maar ook naar onszelf. Zo ontwikkelen we een fijne en uitdagende omgeving waar kinderen leren, spelen en ontmoeten. Vanzelfsprekend streven wij ernaar om altijd te voldoen aan de eisen en regels uit de Wet Kinderopvang. Deze worden jaarlijks gecontroleerd door de GGD. Hieronder een paar kernpunten waar de GGD op controleert.

 

Pedagogisch klimaat

De inspecteur beoordeelt het pedagogisch klimaat door te observeren op de verschillende groepen. Dit onderwerp wordt altijd lovend beoordeeld in Huis de B.

 

Het 4-ogen principe

Dit houdt in dat er altijd een andere volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met de beroepskracht op de groep.

BKR, dit is de beroepskracht-kind-ratio

Dit gaat over de inzet van voldoende gekwalificeerde medewerkers. Bij kinderen van 2 en 3 jaar is dit 1:8. Bij kinderen van 4-6 jaar is dit 1:10. Bij kinderen vanaf 7 jaar is dit 1:12.

 

Geldige VOG voor elke medewerker

Het is verplicht voor elke medewerker, stagiaire en freelance (muziek)docent om in het bezit te zijn van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag. In een landelijke database vindt hier continu screening plaats.

 

Het inspectierapport KDV  2022 kunt hier terugvinden.

Het inspectierapport BSO 2022 kunt hier terugvinden.
 

Landelijk loket klachten en geschillen

Huis de B is aangesloten bij het klachtenloket kinderopvang. Het Klachtenloket Kinderopvang is voor alle ouders in Nederland die te maken hebben met een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderopvang of peuterspeelzaal. U kunt hierheen als uw klacht niet gehoord of serieus genomen wordt door ons.

We willen u vragen de volgende stappen te doorlopen als u een klacht heeft:

  1. De directeur Petra Winters en/of locatiehoofd Magda Walpot te benaderen met uw klacht. Dat kan per mail, telefonisch of u kunt langskomen. We vinden het belangrijk dat we uw klacht horen!

  2. Als u niet tevreden bent kunt u contact opnemen met de Oudercommissie. Zij kunnen met u meedenken en eventueel bemiddelen. 

  3. Als u dan nog niet tevreden bent kunt u bij het landelijk loket uw klacht indienen. Dat kan via een digitaal formulier op de website.

Risico’s

Met ons gebouw en de manier waarop we werken streven we naar een optimale veiligheid in plaats van een maximale veiligheid. Jaarlijks maken we een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) over veiligheid en gezondheid. We inventariseren mogelijke risico’s en stellen vast welke acties nodig zijn om risico’s uit te sluiten of te minimaliseren.

Brandveiligheid

In ons team zijn zeven medewerkers opgeleid tot Bedrijfshulpverlener. Naast de jaarlijkse controle van de Brandweer voeren wij zelf de inventarisatie brandveiligheid uit en organiseren we elk jaar een brandoefening.

Download ons Veiligheid- en Gezondheidsbeleid hier.

Regels rond Privacy     
Huis de B hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Regels rond privacy willen we duidelijke informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens van je kind(eren) en van jou als ouder(s)/verzorger(s). 

Download ons privacy policy / Regels rondom Privacy hier.

bottom of page